Drobne kobiety mają cesarki

Prawda czy fałsz?

Próby weryfikacji mitu (18)

29.10.2012 przez Paweł Kwiatkowski - Inny: pracownik administracyjny
obalam

Gdyby była to reguła to "dawniej" drobne kobiety nie rodziły by wogóle lub umierały przy porodzie. Organizm jest skonstruowany tak żeby i z tym fantem sobie poradzić. Niewątpliwie moze się okazać, ze kobieta z węższymi biodrami może mieć "trudniejszy" poród od tej z szerszymi, ale nie ejst to niemożliwe.

29.10.2012 przez Damian Z - Inny: Ratownik Medyczny/Student Pielęgniarstwa
obalam

Zależy to od wchodu miednicy nie od drobności kobiety

29.10.2012 przez Bartosz Maczkowski - Student medycyny: Student UMLub i WUM
obalam

Nie ma żadnego związku miedzy posturą kobiety a koniecznością wykonania cesarskiego cięcia. Istnieją natomiast pewne wskazania do podjęcia takiej formy porodu

29.10.2012 przez Klaudia Ksepko - Student medycyny: studentka 6. roku
obalam

Wskazaniem do cesarskiego cięcia jest min.zbyt wąska miednica. Może się to przydarzyć zarówno drobnej jak i grubszej kobiecie.

30.10.2012 przez Adam Kuś - Inny: ciekawski, chory na zzsk
obalam

Drobne panie również mają szansę na poród naturalny. To specjalista musi ocenić, czy główka dziecka będzie w stanie przecisnąć się między kośćmi jej miednicy. Dlatego najpierw wykonuje USG. Mimo, iż powszechnie wiadomo, że im szersze biodra, tym lepsze warunki do rodzenia, to czasem wielkość miednicy nie jest proporcjonalna do wzrostu. I nawet kobieta o drobnej budowie może rodzić siłami natury

2.11.2012 przez Anna Pasternak - Inny: diagnosta laboratoryjny
obalam

Wskazaniem do wykonania cięcia cesarskiego może być m.in. zbyt wąska miednica. postura kobiety nie ma w tym przypadku znaczenia.

2.11.2012 przez Kaja Winczyk - Student medycyny: studentka jak studentka
obalam

Cięcie cesarskie - wskazania przed porodem:

- byt duża główka dziecka w stosunku do szerokości miednicy matki

- zagrożenie rzucawką, spowodowane zatruciem ciążowym

- konflikt serologiczny

- cukrzyca matki

- guzy mięśniowe w kanale rodnym

- poważna wada wzroku i zagrożenie odklejeniem się siatkówki oka

- przebyte wcześniej podłużne cesarskie cięcie

- wcześniejsze operacje macicy

- nisko umiejscowione łożysko (tzw. przodujące)

- opryszczka narządów płciowych

- wady anatomiczne miednicy

- schorzenia internistyczne (niewydolność serca III lub IV wg NYHA, niewydolność nerek)

- guzy w miednicy mniejszej (mięśniaki itp.)

- wypadnięcie pępowiny

- rzenoszenie płodu.

Masa kobiety ciężarnej nie jest brana pod uwagę we wskazaniach do cesarskiego cięcia.

6.11.2012 przez kontousuniete - Student
obalam

Im szerszy rozstaw kości miednicy, tym lepsze warunki do porodu. Ale drobne kobiety też mają szansę na poród naturalny! Dużo zależy od wielkości dziecka.

8.11.2012 przez Kamila Zyzak - Lekarz: pediatra
obalam

to zalezy od wymiarów miednicy. Większość szczupłych kobiet mogą rodzić naturalnie

9.11.2012 przez Ilona Bugajska - Pielęgniarka: położnictwo
potwierdzam

Prawda! Ich miednica jest mała, wąska i jest to jak najbardziej wskazaniem do cięcia cesarskiego.

11.11.2012 przez Alicja Kucharezwska - Student medycyny: ratownik medyczny
obalam

to zależy od rozmiaru miednicy oraz czy nie ma wskazania do cięcia cesarskiego przez zagrożenie nie zawsze tak jest drobna kobieta to jest kwalifikowana do cięcie cesarskie

19.11.2012 przez Martusia - Inny: ...
obalam

Cesarskie cięcie zależy od wielu czynników np. ułożenia dziecka, jego masy, ew uszczerbków na zdrowiu, lub gdy jest potrzeba nagłego porodu na pewno nie od tego czy kobieta jest drobna.

21.11.2012 przez Bernarda Płusa - Student medycyny: UMED Łódź
obalam

Drobne panie również mają szansę na poród naturalny. To specjalista musi ocenić, czy główka dziecka będzie w stanie przecisnąć się między kośćmi jej miednicy.

22.11.2012 przez Maciej - Student medycyny: student medycyny
obalam

Wskazania do cięcia cesarkiego w naszym kraju obejmują:

Wskazania położnicze:

nieprawidłowe ułożenie główki

nieprawidłowe położenie płodu przy trwającej czynności skurczowej

dystocja szyjkowa

ciężki stan przedrzucawkowy

poród przedwczesny płodu, gdy poród drogami rodnymi obarczony jest dużym ryzykiem uszkodzenia lub zgonu

powtarzające się epizody bradykardii płodu, ciężka bradykardia nie reagująca na leczenie zachowawcze

deceleracje późne lub zmienne przy nieefektywnej czynności skurczowej niezapewniającej prawidłowego postęp porodu

wypadnięcie pępowiny

podejrzenie krwotoku wewnętrznego spowodowanego pęknięciem macicy

przedwczesne odklejenie łożyska

Wskazania pozapołożnicze:

choroby sercowo-naczyniowe powodujące III i IV stopień niewydolności krążenia w skali NYHA

choroby płuc przebiegające z ograniczeniem pojemności życiowej

zaawansowane retinopatie

odwarstwienie siatkówki

patologie położnicze w obrębie miednicy, patologie kręgosłupa uniemożliwiające poród drogami natury

wskazania neurologiczne

wskazania psychiatryczne

1.12.2012 przez Marcin Musiał - Student medycyny: Pomorski Uniwersytet Medyczny
obalam

Wskazania pilne

Czynniki potencjalnie zagrażające życiu i zdrowiu matki i płodu istnieją, ale nie stanowią bezpośredniego zagrożenia życia w danej chwili lecz istnieją przesłanki, że pogorszenie może wystąpić w każdej chwili, a dalsze oczekiwanie i ewentualny postęp porodu może pogorszyć sytuację położniczą i warunki do wykonania cięcia. Pacjentka powinna być operowana po uzyskaniu wyników niezbędnych badań.

Przykłady:

- nieprawidłowe ułożenie główki,

- nieprawidłowe położenie płodu przy trwającej czynności skurczowej,

- dystocja szyjkowa,

- ciężki stan przedrzucawkowy,

- poród przedwczesny płodu, dla którego poród drogami rodnymi stanowi poważne ryzyko uszkodzenia lub śmierci.

Wskazania naglące

Zaburzenia potencjalnie zagrażające życiu i zdrowiu matki oraz płodu występują i powtarzają się w krótkich odstępach czasu, bezpośrednie zagrożenie życia matki lub płodu może nastąpić w każdej chwili, pacjentka powinna być operowana jak najszybciej. Należy pobrać krew na badania laboratoryjne i oczekiwać wyników podczas trwania operacji.

Przykłady:

- powtarzające się epizody bradykardii,

- deceleracje późne lub zmienne przy nieefektywnej czynności skurczowej niezapewniającej prawidłowego postęp porodu,

- głęboka bradykardia płodu nie reagująca na leczenie zachowawcze.

Wskazania nagłe – natychmiastowe

Zaburzenia płodowe lub matczyne występujące w sposób ciągły, bezpośrednio zagrażają życiu i zdrowiu matki lub płodu. Cięcie powinno być wykonane natychmiast, bez oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych, a nawet bez oznaczenia grupy krwi. Krew do badań laboratoryjnych należy pobrać w trakcie trwania operacji.

Przykłady:

- wypadnięcie pępowiny,

- podejrzenie krwotoku wewnętrznego spowodowanego pęknięciem macicy,

- przedwczesne odklejenie łożyska,

- rzucawka,

- zagrażająca rzucawka,

- zaburzenia czynności serca płodu.

Wskazania pozapołożnicze

Wskazania pozapołożnicze powinny być ustalane indywidualnie dla każdej ciężarnej w zespole interdyscyplinarnym.

Wskazania kardiologiczne

- W zależności od stopnia niewydolności krążenia. Obejmują schorzenia powodujące III i IV stopień niewydolności krążenia w skali NYHA. Stopień I i II w skali NYHA nie stanowi wskazań do cięcia cesarskiego.

Wskazania pulmonologiczne

- Określa się w czasie ciąży lub w trakcie porodu analizując gazometrię i stopień niewydolności oddechowej objawiający się hiperwentylacją z towarzyszącą hipokapnią, spadkiem saturacji i zaburzeniami pH.

- Schorzenia ograniczające pojemność życiową płuc.

Wskazania okulistyczne

- Wskazania do operacji cięcia cesarskiego w przypadku niektórych schorzeń mających wpływ na stan narządu wzroku obejmują obecnie wyłącznie zaawansowane retinopatie i odwarstwienie siatkówki.

- Decyzję o konieczności wykonania cięcia cesarskiego podejmuje specjalista położnik po uwzględnieniu pisemnej opinii okulisty.

Wskazania ortopedyczne

- W większości pokrywają się z patologią położniczą w obrębie miednicy.

- Zmiany w kręgosłupie uniemożliwiające poród siłami i drogami natury.

- Decyzję o konieczności wykonania cięcia cesarskiego podejmuje specjalista położnik po uwzględnieniu pisemnej opinii ortopedy.

Wskazania neurologiczne

- Decyzję o konieczności wykonania cięcia cesarskiego podejmuje specjalista położnik po uwzględnieniu pisemnej opinii neurologa.

Wskazania psychiatryczne

Są rzadkimi, ale jednymi z bardziej kontrowersyjnych wskazań pozapołożniczych. Najczęściej w uzasadnieniu wskazuje się na brak akceptacji porodu siłami natury i nastawienie lękowe do porodu. Wiele tego typu wskazań należy traktować krytycznie oraz rozważać je jako wskazania czasowe, które mogą podlegać weryfikacji w czasie skutecznej psychoterapii i farmakoterapii oraz nabywania wiedzy o porodzie w szkole rodzenia.

Wskazania do cięcia cesarskiego w ciąży wielopłodowej

Poród w ciąży wielopłodowej, niezależnie od stopnia intensyfikacji opieki prenatalnej, stanowi dla płodów kolejne zagrożenie, znacznie wyższe od stwierdzanego w porodzie jednopłodowym. Występują ze zwiększoną częstością, zarówno wszystkie powikłania, jakie towarzyszą porodowi pojedynczego płodu, jak i inne specyficzne wyłącznie dla ciąż wielopłodowych, stanowiąc dodatkowe zagrożenie dla prawidłowego przebiegu porodu.

Wskazania elektywne:

- każda sytuacja nieprawidłowego położenia jednego z płodów,

- zespół TTTS,

- istotna różnica masy ciała płodów>20%.

Wskazania względne:

- ciąża bliźniacza jednokosmówkowa dwuowodniowa,

- stan po cięciu cesarskim,

- pierworódka: płód pierwszy w położeniu podłużnym główkowym, drugi w innym położeniu.

Wskazania nagłe:

- zagrażające niedotlenienie któregokolwiek płodu,

- brak możliwości odbycia porodu drogami rodnymi.

Cięcie cesarskie na drugim płodzie po porodzie pochwowym pierwszego

Wskazania:

- położenie poprzeczne drugiego płodu,

- objawy zagrożenia niedotlenieniem drugiego płodu,

- wypadnięcie pępowiny drugiego płodu,

- przedwczesne odklejenie łożyska,

- przedłużająca się (> 60 min.) przerwa pomiędzy porodami bliźniąt w ciąży donoszonej.

Wskazania do cięcia cesarskiego w położeniu podłużnym miednicowym płodu

- Za wskazania do cięcia cesarskiego w przypadku położenia miednicowego płodu należy przyjąć pierworódki bez względu na rodzaj ułożenia płodu.

- W wybranych przypadkach położenia podłużnego miednicowego płodu, po uwzględnieniu przeciwwskazań, należy podjąć próbę wykonania obrotu zewnętrznego płodu.

- Poród z położenia podłużnego miednicowego płodu może odbyć się drogami natury przy odpowiednich warunkach współmierności płodowo-miedniczej (obszerna miednica kostna, masa ciała płodu <3500 g) oraz przy akceptacji takiego rozwiązania przez ciężarną.

- Należy uwzględnić czynniki istotne dla rokowania przy prowadzeniu porodu drogami naturalnymi w położeniu miednicowym płodu (11).

5.12.2012 przez Katarzyna Andrzejewska - Student medycyny: studentka V roku
obalam

Drobne panie również mają szansę na poród naturalny. To specjalista musi ocenić, czy główka dziecka będzie w stanie przecisnąć się między kośćmi jej miednicy. Dlatego najpierw wykonuje USG. Mimo, iż powszechnie wiadomo, że im szersze biodra, tym lepsze warunki do rodzenia, to czasem wielkość miednicy nie jest proporcjonalna do wzrostu. I nawet kobieta o drobnej budowie może rodzić siłami natury.

19.12.2012 przez magdalena - Inny: urzędas
obalam

mają- też, ale nie ma zasady, że jak kobieta jest drobna, to musi mieć cc. ważna jest wielkość dziecka i szerokość miednicy -jak główka jest duża, to może się okazać, że lepiej ciąć, niż narazić dziecko na niebezpieczny poród.

27.12.2012 przez Tomasz Wacikowski - Student medycyny: Przewodniczący SKN Kardiologii Dziecięcej IP-CZD
obalam

Cięcie cesarskie - wskazania przed porodem:

- byt duża główka dziecka w stosunku do szerokości miednicy matki

- zagrożenie rzucawką, spowodowane zatruciem ciążowym

- konflikt serologiczny

- cukrzyca matki

- guzy mięśniowe w kanale rodnym

- poważna wada wzroku i zagrożenie odklejeniem się siatkówki oka

- przebyte wcześniej podłużne cesarskie cięcie

- wcześniejsze operacje macicy

- nisko umiejscowione łożysko (tzw. przodujące)

- opryszczka narządów płciowych

- wady anatomiczne miednicy

- schorzenia internistyczne (niewydolność serca III lub IV wg NYHA, niewydolność nerek)

- guzy w miednicy mniejszej (mięśniaki itp.)

- wypadnięcie pępowiny

- przenoszenie płodu.

18.03.2013 przez Krzysztof Łabuzek - Lekarz: Dr hab. n. med.
obalam

"Drobność" kobiety nie ma znaczenia. Do cięcia cesarskiego kwalifikują konkretne wskazania. Cytuję za Pulsem Medycyny:

Cięcie cesarskie jako operacja położnicza ma na celu ukończenie ciąży lub porodu, gdy dalsze oczekiwanie na ich naturalne zakończenie inne).

Decyzję podejmuje: doświadczony położnik wypełniając i podpisując odpowiednio opracowany formularz kwalifikacji do cięcia.

2. Wskazania pilne
Czynniki potencjalnie zagrażające życiu i zdrowiu matki i płodu istnieją, ale nie stanowią bezpośredniego zagrożenia życia w danej chwili lecz istnieją przesłanki, że pogorszenie może wystąpić w każdej chwili, a dalsze oczekiwanie i ewentualny postęp porodu może pogorszyć sytuację położniczą i warunki do wykonania cięcia. Pacjentka powinna być operowana po uzyskaniu wyników niezbędnych badań.

Przykłady:
- nieprawidłowe ułożenie główki,
- nieprawidłowe położenie płodu przy trwającej czynności skurczowej,
- dystocja szyjkowa,
- ciężki stan przedrzucawkowy,
- poród przedwczesny płodu, dla którego poród drogami rodnymi stanowi poważne ryzyko uszkodzenia lub śmierci.

Decyzję podejmuje: doświadczony położnik wypełniając i podpisując odpowiednio opracowany formularz kwalifikacji do cięcia.

3. Wskazania naglące
Zaburzenia potencjalnie zagrażające życiu i zdrowiu matki oraz płodu występują i powtarzają się w krótkich odstępach czasu, bezpośrednie zagrożenie życia matki lub płodu może nastąpić w każdej chwili, pacjentka powinna być operowana jak najszybciej. Należy pobrać krew na badania laboratoryjne i oczekiwać wyników podczas trwania operacji.

Przykłady:
- powtarzające się epizody bradykardii,
- deceleracje późne lub zmienne przy nieefektywnej czynności skurczowej niezapewniającej prawidłowego postęp porodu,
- głęboka bradykardia płodu nie reagująca na leczenie zachowawcze.

Decyzję podejmuje: doświadczony położnik wypełniając i podpisując odpowiednio opracowany formularz kwalifikacji do cięcia.

4. Wskazania nagłe – natychmiastowe
Zaburzenia płodowe lub matczyne występujące w sposób ciągły, bezpośrednio zagrażają życiu i zdrowiu matki lub płodu. Cięcie powinno być wykonane natychmiast, bez oczekiwania na wyniki badań laboratoryjnych, a nawet bez oznaczenia grupy krwi. Krew do badań laboratoryjnych należy pobrać w trakcie trwania operacji.

Przykłady:
- wypadnięcie pępowiny,
- podejrzenie krwotoku wewnętrznego spowodowanego pęknięciem macicy,
- przedwczesne odklejenie łożyska,
- rzucawka,
- zagrażająca rzucawka,
- zaburzenia czynności serca płodu.

Decyzję o konieczności wykonania nagłego cięcia cesarskiego podejmuje doświadczony położnik.

Wskazania pozapołożnicze

Wskazania pozapołożnicze powinny być ustalane indywidualnie dla każdej ciężarnej w zespole interdyscyplinarnym.

Wskazania kardiologiczne
- W zależności od stopnia niewydolności krążenia. Obejmują schorzenia powodujące III i IV stopień niewydolności krążenia w skali NYHA. Stopień I i II w skali NYHA nie stanowi wskazań do cięcia cesarskiego.

Wskazania pulmonologiczne
- Określa się w czasie ciąży lub w trakcie porodu analizując gazometrię i stopień niewydolności oddechowej objawiający się hiperwentylacją z towarzyszącą hipokapnią, spadkiem saturacji i zaburzeniami pH.
- Schorzenia ograniczające pojemność życiową płuc.

Wskazania okulistyczne
- Wskazania do operacji cięcia cesarskiego w przypadku niektórych schorzeń mających wpływ na stan narządu wzroku obejmują obecnie wyłącznie zaawansowane retinopatie i odwarstwienie siatkówki.
- Decyzję o konieczności wykonania cięcia cesarskiego podejmuje specjalista położnik po uwzględnieniu pisemnej opinii okulisty.

Wskazania ortopedyczne
- W większości pokrywają się z patologią położniczą w obrębie miednicy.
- Zmiany w kręgosłupie uniemożliwiające poród siłami i drogami natury.
- Decyzję o konieczności wykonania cięcia cesarskiego podejmuje specjalista położnik po uwzględnieniu pisemnej opinii ortopedy.

Wskazania neurologiczne
- Decyzję o konieczności wykonania cięcia cesarskiego podejmuje specjalista położnik po uwzględnieniu pisemnej opinii neurologa.

Wskazania psychiatryczne
Są rzadkimi, ale jednymi z bardziej kontrowersyjnych wskazań pozapołożniczych. Najczęściej w uzasadnieniu wskazuje się na brak akceptacji porodu siłami natury i nastawienie lękowe do porodu. Wiele tego typu wskazań należy traktować krytycznie oraz rozważać je jako wskazania czasowe, które mogą podlegać weryfikacji w czasie skutecznej psychoterapii i farmakoterapii oraz nabywania wiedzy o porodzie w szkole rodzenia.

Wskazania do cięcia cesarskiego w ciąży wielopłodowej

Poród w ciąży wielopłodowej, niezależnie od stopnia intensyfikacji opieki prenatalnej, stanowi dla płodów kolejne zagrożenie, znacznie wyższe od stwierdzanego w porodzie jednopłodowym. Występują ze zwiększoną częstością, zarówno wszystkie powikłania, jakie towarzyszą porodowi pojedynczego płodu, jak i inne specyficzne wyłącznie dla ciąż wielopłodowych, stanowiąc dodatkowe zagrożenie dla prawidłowego przebiegu porodu.

Wskazania elektywne:
- każda sytuacja nieprawidłowego położenia jednego z płodów,
- zespół TTTS,
- istotna różnica masy ciała płodów>20%.

Wskazania względne:
- ciąża bliźniacza jednokosmówkowa dwuowodniowa,
- stan po cięciu cesarskim,
- pierworódka: płód pierwszy w położeniu podłużnym główkowym, drugi w innym położeniu.

Wskazania nagłe:
- zagrażające niedotlenienie któregokolwiek płodu,
- brak możliwości odbycia porodu drogami rodnymi.

Cięcie cesarskie na drugim płodzie po porodzie pochwowym pierwszego
Wskazania:
- położenie poprzeczne drugiego płodu,
- objawy zagrożenia niedotlenieniem drugiego płodu,
- wypadnięcie pępowiny drugiego płodu,
- przedwczesne odklejenie łożyska,
- przedłużająca się (> 60 min.) przerwa pomiędzy porodami bliźniąt w ciąży donoszonej.

Wskazania do cięcia cesarskiego w położeniu podłużnym miednicowym płodu

- Za wskazania do cięcia cesarskiego w przypadku położenia miednicowego płodu należy przyjąć pierworódki bez względu na rodzaj ułożenia płodu.
- W wybranych przypadkach położenia podłużnego miednicowego płodu, po uwzględnieniu przeciwwskazań, należy podjąć próbę wykonania obrotu zewnętrznego płodu.
- Poród z położenia podłużnego miednicowego płodu może odbyć się drogami natury przy odpowiednich warunkach współmierności płodowo-miedniczej (obszerna miednica kostna, masa ciała płodu <3500 g) oraz przy akceptacji takiego rozwiązania przez ciężarną.
- Należy uwzględnić czynniki istotne dla rokowania przy prowadzeniu porodu drogami naturalnymi w położeniu miednicowym płodu (11).

Źródło: http://pulsmedycyny.pl/2582141,72628,ciecie-cesarskie-rekomendacje-polskiego-towarzystwa-ginekologicznego.